داشتن سنگها چه معركه است

How awesome is having stones